Regulamin sklepu internetowego Dersay Adrian Jasiński.

 1. Informacje ogólne
 

1.Serwis Dersay Adrian Jasiński , zwany dale również „Sklepem”, prowadzony pod adresem Dersay.pl ,jest usługą opartą na asortymencie własnym. Właścicielem sklepu internetowego jest Adrian Jasiński, ul. Frezerów 3 Lublin 20-209 , NIP: 7171832449 REGON: 367375112.

 

2.W razie jakichkolwiek pytań pocztę elektroniczną można kierować pod adres: kontakt@dersay.pl

3.Realizacja sprzedaży w sklepie  dersay.pl odbywa się według poniższego regulaminu. Złożenie zamówienia w sklepie dersay.pl oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu przez Zamawiającego oraz zobowiązuje Zamawiającego do przestrzegania zawartych w nim zasad.
4.Z oferty Serwisu dersay.pl  może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych i objęty jest obszarem działania sklepu dersay.pl.
5.W razie wystąpienia sporu pomiędzy sklepem a Zamawiającym, istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji, dostęp do tych procedur możliwy jest za pośrednictwem instytucji zajmujących się mediacją.
6.Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 21.08.2017 roku.
II. Wymagania techniczne
Wymagania techniczne korzystania z usług Serwisu dersay.pl

 • dostęp do Internetu,
 • komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową rozdzielczość ekranu minimum 1024 x 768 przy czym serwis optymalizowany jest dla rozdzielczości 1280×1024 zainstalowana wtyczka Macromedia FlashPlayer komputer klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji “cookies”
 • włączoną obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS.
 1. Składanie zamówień
1.Zamówienia składać można całą dobę każdego dnia roku, natomiast ich realizacja odbywa się: od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00-17.00.
2. Nie realizujemy Zamówień kiedy sklep jest zamknięty, w następujące dni:

 • Nowy Rok
 • Święto Trzech Króli
 • Wielkanoc
 • Poniedziałek Wielkanocny
 • Święto Pracy
 • Święto Narodowe Trzeciego Maja
 • Zielone Świątki
 • Boże Ciało
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • Wszystkich Świętych
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Boże Narodzenie (pierwszy dzień świąt)
 • Boże Narodzenie (drugi dzień świąt)

4. Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia sklepu po wcześniejszej informacji na witrynie Serwisu https://dersay.pl

5. Klient kompletuje zamówienie wybierając z oferty znajdującej się na stronie sklepu internetowego produkty oferowane do sprzedaży. Wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku “do koszyka” pod zdjęciem artykułu, a akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku “Zamawiam”.
6. Zamówienia, w zależności od wybranej przez Zamawiającego opcji, dostarczane będą pod wskazany przez Zamawiającego adres na terenie terytorium Polski w ramach godzin działania sklepu internetowego, jednak nie krótszym niż 9 dni od momentu złożenia zamówienia oraz nie dłuższym niż 60 dni.
7. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia oraz przyjęcie do realizacji zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną , klient otrzymuje e-mail na wskazany przez siebie w procesie rejestracji adres e-mail.
IV. Realizacja zamówień przez Serwis  dersay.pl
8. Dostawy na terenie Polski realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej
9. Koszt dostawy wyświetlany jest podczas akceptacji zamówienia. Wysłanie zamówienia przez Zamawiającego jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy. W wypadku podania przez Zamawiającego nieprawidłowego kodu pocztowego, innego niż obowiązujący w miejscu zamówionej dostawy, sklep zastrzega sobie prawo ponownego przeliczenia opłaty za transport zgodnie z prawidłowym kodem pocztowym, a w przypadku ustalenia wyższej opłaty poinformuje o tym fakcie klienta drogą mailową na podany przy składaniu zamówienia adres poczty elektronicznej bądź telefonicznie na podany numer telefonu. Zamówienie będzie realizowane jeżeli klient wyrazi zgodę na nowy koszt dostawy, zaś w przypadku odmowy zostanie anulowane.
10. Serwis dersay.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości sprzedawanego asortymentu, co będzie widoczne podczas kompletowania zamówienia.
11. Ceny towarów uwzględniają podatek VAT. Są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich i nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia.
12. Do dostarczonego zamówienia zawsze dołączany jest dokument sprzedaży.
13. Sklep ma obowiązek dostarczania produktów bez wad.
14. Przy odbiorze produktów od dostawcy Zamawiający winien sprawdzić ich zgodność ze złożonym zamówieniem. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Zamawiający powinien odmówić przyjęcia nie zamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę.
15. Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z ceną sprzedaży obowiązującą w chwili kliknięcia „Zamawiam” tj. przyjęcia zamówienia do realizacji.
16. W przypadku zamówienia produktu, na które producent udziela gwarancji, sklep dostarczy dokument gwarancji wraz z produktem.
17. Zamawiający ma prawo anulować zamówienie do momentu odbioru towarów. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia lub nieobecność Zamawiającego w wyznaczonym miejscu dostawy w wybranym przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia przedziale godzinowym traktowana jest jako anulowanie zamówienia.
 1. Odstąpienie od umowy
18. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania towaru lub otrzymania przesyłki zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm. ). Po upływie tego terminu prawo do odstąpienia od umowy wygasa.
19. Aby Zamawiający zachował termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed jego upływem, przy czym Zamawiający powinien podać swoje dane: imię i nazwisko, pełny adres pocztowy, numer paragonu lub faktury (albo inną informację identyfikującą transakcję).
20. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie , jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
21. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu w wypadkach:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
22. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym. Zamawiający  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
23. Zwrot pieniędzy uiszczonych przez Zamawiającego, który skutecznie odstąpił od umowy, nastąpi niezwłocznie po doręczeniu towaru przez Zamawiającego lub dostarczenia dowodu jego odesłania.
24. W celu dokonania zwrotu zakupionych produktu należy odesłać je na adres sklepu.
25. Koszty bezpośredniego zwrotu rzeczy ponosi Zamawiający .
26. Wzór odstąpienia do umowy znajduje się na stronie Serwisu.
VI.Reklamacje
27. Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji w przypadku stwierdzenia, że towar jest niezgodny ze złożonym zamówieniem lub że posiada wady.
28. Zamawiający składa reklamację na piśmie, wraz z dostarczeniem reklamowanego towaru i dowodem zakupu pod adres: Urząd Pocztowy W Lublinie Numer 9 Hieronima Łopacińskiego 5, 20-042 Lublin.
29. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, o sposobie jej rozpoznania Zamawiający zostanie powiadomiony na piśmie na adres e-mail bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
VII. Płatność
30. W Serwisie  dersay.pl płatność za zakupy i dostawę można dokonywać w następujący sposób:
 • Przez Internet przelewem internetowym ONLINE za pośrednictwem strony BlueMedia. Zamawiający po kliknięciu na płatność Payu, automatycznie zostaje przekierowany na stronę operatora i dokonuje na niej płatności. Zamówienie może zostać zrealizowane wyłącznie po wpłynięciu środków na konto sklepu. dersay.pl.
VIII. ochrona danych osobowych
31. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 18 lipca 2012 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

(Dz. U. Nr 144, poz. 1204) zakazuje się dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

32. Do złożenia zamówienia w Serwisie Dersay.eu  niezbędne jest zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
33. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich zmiany a także do ich usunięcia.
34. Dane osobowe podawane przez Użytkowników portalu nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych oraz są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
35. Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w drodze newslettera, w takim przypadku niezbędne jest zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną przez dersay.pl  zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
36. W przypadku zmian regulaminu, wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej Serwisu dersay.pl
ZAŁĄCZNIK: Wzór odstąpienia od umowy

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Ja/My(*) …………………………. zam…………………………………………….niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/ naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ……………………………………

nr paragonu/faktury/zamówienia(*) …………………………………………………………..

Data odbioru………………………………

 

 

……………………………….

Podpis(-y) konsumenta(-ów)

*Niepotrzebne skreślić